ptsl

Statut

Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych

 

 


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 
  § 1.  
 
Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskiego Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych", w skrócie PTSL.
 
 
§ 2.
 
 
Terenem działania PTSL jest Rzeczpospolita Polska.
 
 
§ 3.
 
  Siedzibą władz naczelnych PTSL jest Warszawa.  
 
§ 4.
 
  PTSL jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym ma podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.  
 
§ 5.
 
  PTSL może powoływać oddziały i komisje tematyczne podlegające legalizacji przez właściwy organ administracji państwowej - na zasadach określonych w dalszej części statutu.  
 
§ 6.
 
  PTSL używa odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej.  
 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania
 
  § 7.  
  1. PTSL jest stowarzyszeniem naukowym, powołanym w celu rozwijania badań nad Ameryką Łacińską, oraz współuczestnictwa we współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy społeczeństwami Polski i Ameryki Łacińskiej.  
 
§ 8.
 
  Środki realizacji celów PTSL obejmują w szczególności:
1. Ułatwienie wzajemnych kontaktów, wspólnych badań oraz wszechstronnej współpracy latynoamerykanistów reprezentujących różne dziedziny nauki.
2. Organizowanie konferencji, seminariów i ekspedycji naukowych.
3. Ogłaszanie wyników badań w formie publikacji i odczytów.
4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi.
5. Współpracę z innymi instytucjami i organizacjami.
 
 
§ 9.
 
  Działalność PTSL opiera się na pracy społecznej ogółu członków.  
 

ROZDZIAŁ III

Członkowie
 
 
§ 10.
 
  Członkowie PTSL dzielą się na:
 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych
 
 
§ 11.
 
  1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel RP pragnący współdziałać w urzeczywistnianiu statutowych celów PTSL, jeśli jest z nimi związany swą działalnością zawodową lub szczególnymi zainteresowaniami.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny PTSL po zaakceptowaniu pisemnego oświadczenie kandydata, popartego przez dwóch członków PTSL - zwyczajnych lub honorowych.
3. W wyjątkowych wypadkach członkiem zwyczajnym może zastać osoba nie odpowiadająca wymogom określonym w ustępie 1.
 
 
§ 12.
 
  1. Godność członka honorowego nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla latynoamerykanistyki polskiej.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie PTSL na wniosek Zarządu Głównego PTSL.
 
 
§ 13.
 
  Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna albo każda instytucja, która pragnie wspierać działalność PTSL. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny PTSL  
 
§ 14.
 
  Członkostwo PTSL ustaje w wypadku:
1. wystąpienie członka z PTSL; 2. skreślenie członka przez Zarząd Główny PTSL z listy członków w wypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający jeden rok mimo dwukrotnego upominania pisemnego;
3. wykluczenia członka z PTSL przez Walne Zgromadzenie z powodu działania na szkodę PTSL;
 
  § 15.  
  Podstawowym obowiązkiem członka PTSL jest realizacja Statutu PTSL, programu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie PTSL orasz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie PTSL oraz uchwał podjętych przez władze naczelne PTSL i właściwe władze terenowe PTSL. Do obowiązków członka należy m in. opłacanie składki.  
  § 16  
  Podstawowym prawem członka PTSL jest współudział w kształtowaniu działalności PTSL oraz korzystanie z pomocy PTSL. Wszyscy członkowie mają prawo składania wniosków: czynne i bierne prawo wyborcze posiadają tylko członkowie zwyczajni i honorowi.  
 
ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna PTSL
 
  § 17.  
  1. Władze naczelne PTSL stanowią: Walne Zgromadzenie członków, Zarząd Główny (ZG), Główna Komisja Rewizyjna (GKR) i Sąd Polubowny (SP).
2. Kadencja wszystkich członków trwa dwa lata.
3. Jedną i tę samą funkcję wolno pełnić nie dłużej, niż dwie kadencje z rzędu.
 
 
§ 18.
 
  1. Najwyższą władzą PTSL jest jego Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie PTSL.
3. Walne Zgromadzenie jest zwołane przez Zarząd Główny raz na rok w trybie zwyczajnym.
4. Zebranie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, albo - w ciągu miesiąca - na wniosek GKR lub 1/10 ogółu członków PTSL.
 
 
§ 19.
 
  1. Walne Zgromadzenia:
a. uchwala i zmiana Statutu PTSL;
b. uchwala program PTSL;
c. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania ZG, GKR i SP, oraz dokonuje oceny działalności oddziałów PTSL;
d. wybiera członków ZG, GKR i SP;
e. uchwala wysokość składek członkowskich;
f. nadaje członkostwo honorowe PTSL;
g. decyduje o wykluczeniu członka z PTSL (§14, ust. 3.);
h. rozwiązuje PTSL;

2. Walne Zgromadzenie zwołane w trybie nadzwyczajnym obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
  § 20.  
  1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały prawomocne w pierwszym terminie przy obecności 60% członków PTSL zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym, natomiast w drugim terminie podejmuje uchwały przy obecności 20% członków PTSL. Tryb podejmowania uchwał o zmianie Statutu i rozwiązania PTSL określa § 42.
2. Wybór władz w pierwszym terminie jest dokonywany przy quorum stanowiącym 60% ogółu członków PTSL i w drugim terminie przy quorum stanowiącym 20% ogółu członków PTSL, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku braku quorum w pierwszym, jak i w drugim ustanowionym terminie Zgromadzenia Walnego, Zarząd Główny zarządza wybory i głosowanie w trybie korespondencyjnym. W takim przypadku funkcje Komisji Skrutacyjnej przejmuje Główna Komisja Rewizyjna. Z procedury tej wyłączone są zmiany statutu i rozwiązanie PTSL, które to kwestie reguluje § 42,
 
 
§ 21.
 
  Zarząd Główny:
a. kieruje całokształtem działalności PTSL w oparciu o Statut PTSL i uchwały Walnego Zgromadzenia;
b. reprezentuje PTSL na zewnątrz;
c. opracowuje i zatwierdza budżet roczny PTSL oraz preliminarz wydatków; zatwierdza budżety oddziałów terenowych;
d. tworzy oddziały terenowe PTSL oraz komisje ZG i inne jednostki jak np. biblioteki do realizacji celów statutowych PTSL; rozpatruje ich plany i sprawozdania; nadaje komisjom regulaminy i powołuje przewodniczących tych komisji; nadaje regulaminy zarządom oddziałów.
e. wnioskuje o nadanie członkostwa honorowego PTSL;
f. przyjmuje członków zwyczajnych i wspierających oraz uchwala skreślenie z listy członków;
g. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności PTSL;
h. zwołuje Walne Zgromadzenie;
i. podejmuje swe decyzje zwykłą większością głosów, w trybie jawnym.
 
 
§ 22.
 
  1. Zarząd Główny PTSL tworzą:
 • Prezes
 • Wiceprezes
 • Sekretarz Generalny
 • Skarbnik
 • Trzech Członków

2. Zarząd Główny konstytuuje się bezpośrednio po wyborach.
 
 
§ 23.
 
  Główna Komisja rewizyjna PTSL:
a. czuwa, w formie dorocznej kontroli, nad realizacją programu i budżetu przez ZG i niższe instancje PTSL;
b. składa sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu, wnioskując w przedmiocie absolutorium dla ZG;
c. nadzoruje działalność oddziałów komisji rewizyjnych;
d. w wypadkach szczególnej wagi wnioskuje zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTSL.
 
 
§ 24.
 
  1. Główną Komisja rewizyjna PTSL tworzą:
 • Przewodniczący,
 • Sekretarz
 • Dwóch Członków

2. Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się w ciągu miesiąca od daty wyborów
 
  §25.  
  ZG i GKR działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.  
  § 26.  
  1. Odwołanie od orzeczenia Sądu Polubownego przysługuje zainteresowanym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania orzeczenia do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
2. Sąd Polubowny tworzy w pełnym składzie:
 • Przewodniczący
 • Dwóch członków

3. Zakres uprawnień i tryb postępowania przed Sądem Polubownym określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
 
 
ROZDZIAŁ V

Oddziały PTSL
 
  § 27.  
  Terenem działania oddziału PTSL jest województwo lub region (grupa województw).  
 
§ 28.
 
  Oddział tworzy Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek 15 członków PTSL zamieszkujących dane województwo.  
 
§ 29.
 
  1. Władze oddziału stanowią: Walne Zebranie członków oddziału, Zarząd Oddziału (ZO) i Komisja Rewizyjna (KR).
2. Kadencja ZO i KR trwa dwa lata, w okresie między Walnymi Zebraniami członków oddziału.
3. Jedną i tę samą funkcję wolno pełnić nie dłużej niż dwie kadencje z rzędu.
 
 
§ 30.
 
  1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zgromadzenie członków oddziału.
2. Walne Zebranie zwołuje ZO raz na dwa lata w trybie zwyczajnym.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje ZO z własnej inicjatywy albo - w ciągu miesiąca - na wniosek ZG, GKR, KR lub 1 ogółu członków oddziału.
 
 
§ 31.
 
  1. Walne Zebranie:
a. uchwala program oddziału, zgodnie ze Statutem PTSL i uchwałami władz naczelnych PTSL;
b. wybiera ZO i KR;
c. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania ZO i KR;
d. uchwala projekt budżetu oddziału;
2. Walne Zebranie zwołane w trybie nadzwyczajnym obraduje tylko nad sprawami dla których zostało zwołane
 
 
§ 32.
 
  1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w pierwszym terminie przy obecności 60% członków PTSL, zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym natomiast w drugim terminie przy obecności 20% członków PTSL. Tryb podejmowania uchwał o zmianie Statutu i rozwiązania PTSL określa § 42.
2. Wybór władz Oddziału dokonywany jest w pierwszym terminie przy quorum stanowiącym 60% ogółu członków PTSL i w drugim terminie przy quorum stanowiącym 20% ogółu członków PTSL, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 
 
§ 33.
 
  Zarząd Oddziału:
1. kieruje oddziałem w oparciu o uchwały władz naczelnych PTSL oraz Walnego Zebrania członków oddziału;
2. reprezentuje oddział na zewnątrz;
3. opracowuje projekt budżetu, a po jego uchwaleniu przez Walne Zebranie oddziału przedstawia go ZG PTSL do zatwierdzenia;
4. tworzy komisje ZO do realizacji programu, rozpatruje ich plany i sprawozdania, nadaje komisjom regulaminy wzorowane na regulaminach komisji ZG, oraz powołuje przewodniczących komisji;
5. przedstawia Walnemu Zebraniu członków oddziału sprawozdanie ze swej działalności;
6. informuje ZG o swej działalności;
7. podejmuje swe decyzje w trybie jawnym;
8. działa na podstawie regulaminu nadanego przez ZG.
 
 
§ 34.
 
  1. Zarząd Oddziału tworzą:
 • Prezes
 • Sekretarz
 • Skarbnik

2. ZO konstytuuje się bezpośrednio po wyborach.
 
  § 35.  
  Komisja Rewizyjna:
1. czuwa nad realizacją programu i budżetu w oddziale;
2. składa sprawozdania Walnemu Zebraniu członków oddziału, wnioskując w przedmiocie absolutorium dla ZG;
3. składa sprawozdania ze swej działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTSL;
4. w wypadkach szczególnej wagi o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków oddziału;
5. działa na podstawie regulaminu nadanego przez GKR.
 
 
ROZDZIAŁ VI
Majątek PTSL
 
  § 37.  
  Na majątek PTSL składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.  
 
§ 38.
 
  Na fundusze składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich;
2. subwencje, dotacje, darowizny i zapisy;
3. dochody z majątku PTSL;
4. dochody z wydawnictw i innych przedsięwzięć PTSL, prowadzonych na podstawie uzyskanego zezwolenia.
 
 
§ 39.
 
  Oświadczenia w sprawach majątkowych składają w imieniu PTSL:
 • Prezes (lub Wiceprezes)
 • Skarbnik (lub Sekretarz)

Oświadczenie majątkowe w imieniu oddziału składają:
 • Prezes
 • Skarbnik (lub Sekretarz).
 
 
§ 40.
 
  Wszelkie postanowienia władz PTSL o uszczupleniu majątku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.  
 
§ 41.
 
  Do ważności pism i dokumentów w sprawach PTSL wymagany jest podpis Prezesa (lub Wiceprezesa) i Sekretarza.  
 
ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie PTSL
 
  § 42.  
  Zmiana Statutu i podjęcie uchwały o rozwiązanie PTSL wymagają quorum 60% Walnego Zgromadzenia i większości 2/3 ogółu głosujących w trybie jawnym.  
 
§ 43.
 
  Uchwała o rozwiązaniu PTSL określa zarazem przeznaczenie majątku PTSL i powołuje komisję likwidacyjną. Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.