ptsl

REGULAMIN NAGRODY im. Ignacego Domeyki

20 lipca 2008r.

Uchwała ws. zatwierdzenia regulaminu Nagrody im. I. Domeyki

Zarząd Główny PTSL podjął decyzję o zatwierdzeniu regulaminu Nagrody im. I. Domeyki w niniejszym brzmieniu:


REGULAMIN NAGRODY

im. Ignacego Domeyki

Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych

§1

1. W celu stworzenia dodatkowych bodźców do rozwoju w Polsce badań nad Ameryką Łacińską ustanawia się nagrodę Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych.
2. Nagroda nosi imię Ignacego Domeyki.
3. Nagroda będzie przyznawana młodemu badaczowi za najlepszą pracę latynoamerykańską.

§2

1. Nagroda może być przyznawana za opublikowaną naukową książkę lub artykuł, a także za nie opublikowaną pracę magisterską, doktorską lub habilitacyjną.
2. Do nagrody mogą być zgłaszane jedynie prace opublikowane bądź obronione w ciągu dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody.
3. Kandydować mogą osoby, które nie ukończyły 35 lat w roku przyznania nagrody.
4. Prawo zgłaszania kandydatur ma każdy członek PTSL lub samodzielny pracownik naukowy, specjalizujący się w problematyce latynoamerykanistycznej. Wnioski wraz z załączoną pracą można składać w Zarządzie Głównym w terminie, jednak nie później niż do 15 października każdego roku.

§ 3

1. Zgłoszone prace ocenia i decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Zarząd Główny PTSL na specjalnych posiedzeniach, w trakcie których Zarząd Główny PTSL na specjalnych posiedzeniach, w trakcie których Zarząd Główny przekształca się w Komisję Nagrody.
2. Na posiedzenia Komisji Nagrody mogą być zaproszeni Wnioskodawcy, z głosem doradczym.
3. Komisja Nagrody może zlecić merytoryczną ocenę kandydujących do Nagrody prac niezależnym ekspertom (tj. nie będącym członkami Komisji Nagrody ani Wnioskodawcami).
4. Decyzje w sprawie nagrody podejmowane są zwykłą większością głosów.

§4

1. Nagroda przyznawana jest co roku.
2. Przyznaje się tylko jedną nagrodę za najlepszą pracę spośród zgłoszonych. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyznanie dwóch nagród, bądź nie przyznanie żadnej.
3. Nagroda ma charakter symboliczny (dyplom). W uzasadnionych przypadkach Komisja Nagrody może w danym roku przyjąć dodatkową formę wyróżnienia.

 

Podpisali:

Prezes – Mariusz S. Ziółkowski
Wiceprezes – Magdalena Śniadecka-Kotarska
Sekretarz – Marcin F. Gawrycki
Skarbnik – Maciej Sobczyk
Członek – Iwona Stoińska-Kairska
Członek – Miłosz Giersz
Członek – Krzysztof Tunia